Skip to content

 
 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

 

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto

(plus 8% VAT)

I

Wykup miejsca na 20 lat

 

 

1.Grób pojedynczy – wykup miejsca

125,00

2.Grób dziecka (do 6lat) plus urny – wykup miejsca

62,00

3. Grób podwójny – wykup miejsca

250,00

II

Rezerwacja  *

 

 

1. Za pierwsze miejsce – 20 lat

250,00

2. Za drugie miejsce – 20 lat

250,00

3. Za trzecie i kolejne miejsce – 20 lat

375,00

III

Opłata za następne 20 lat *

 

 

1. Grób pojedynczy

250,00

2. Grób dziecka (do 6 lat) plus urny

125.00

3. Grób rodzinny (podwójny)

250,00

4. Grobowiec

250,00

IV

Pozostałe opłaty

 

 

1. Za ustawienie pomnika i grobowca

62,50

2. Za ustawienie pomnika na grobie dziecka (do 6 lat)

32,00

3. Za ustawienie ogrodzenia grobu

32,00

V

Opłata eksploatacyjna za następne 20 lat

 

 

1. Grób pojedynczy

200,00

2. Grób dziecka (do 6 lat) plus urny

100,00

3. Grób rodzinny (podwójny)

300,00

4. Grobowiec

300,00

 

 

*  do opłat doliczana jest opłata eksploatacyjna z poz. V

 

 

ZARZĄDZANIE NR 08/2016
 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat na usługi pogrzebowe oraz związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na terenie Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim.

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego zarządzeniem nr 52/12 z dnia 1 października 2012 roku zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustalam opłaty na usługi pogrzebowe oraz związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim w wysokości:
 
l.p.
wyszczególnienie
cena netto w zł
1.
opłata cmentarna¹
1 000,00
2.
opłata cmentarna przy pochówku dziecka w kwaterze dziecięcej
700,00
3.
dochowanie szczątków po ekshumacji z innych cmentarzy
500,00
4.
kaplica – za jedną godzinę
150,00
5.
kondukt pogrzebowy – przewóz pojazdem
160,00
6.
wykopanie grobu dla zmarłej osoby dorosłej w okresie letnim²
400,00
7.
wykopanie grobu dla zmarłej osoby dorosłej w okresie zimowym²
500,00
8.
wykopanie grobu dla zmarłego dziecka lub na złożenie urny
200,00
9.
złożenie trumny lub urny do grobowca
200,00
10.
ekshumacja szczątków zmarłego z mogiły³
600,00
11.
ekshumacja szczątków zmarłego dziecka
500,00
12.
ekshumacja i pochówek w innym grobie na terenie cmentarza³
800,00
13.
ekshumacja dziecka i pochówek w innym grobie na terenie cmentarza
500,00
14.
opłata za nadzór nad pochówkiem zmarłego przez inne podmioty
250,00
15.
opłata za nadzór nad pochówkiem urny przez inne podmioty
100,00
16.
opłata za nadzór przy ekshumacji przez inne podmioty
100,00
17.
udostępnienie na okres 99 lat niszy w kolumbarium
3 500,00
18.
wjazd samochodem osobowym na teren cmentarza
60,00
19.
wjazd samochodem innym niż osobowy na teren cmentarza
80,00
20.
wjazd samochodem z osobą niepełnosprawną na teren cmentarza
-
21.
usługi związane z utrzymaniem grobu są ustalane w drodze negocjacji
indywidualnie
¹ - jednorazowa opłata za dwudziestoletni okres obejmująca m.in.: korzystanie z wody, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, energia elektryczna, utrzymanie cmentarza w czystości i porządku, prowadzenie ksiąg cmentarnych, funkcjonowanie aplikacji GROBONET, udzielanie informacji o miejscach grobów i rezerwacjach

² - za wykopanie grobu w kwaterze zagospodarowanej dolicza się kwotę 100,00 zł,
- okres zimowy to okres od 01 grudnia do 31 marca, letni - od 01 kwietnia do 30 listopada

³ - przy ekshumacji z grobu pojedynczego większej ilości szczątków /dochowania/ dolicza się dodatkowo 30% ceny.
 
§ 2
Opłaty wymienione w § 1 w poz. od 5 do 16 podwyższa się o 50% za usługi wykonywane w dni wolne od pracy, w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00, w niedziele i święta.
 
§ 3
Powyższe stawki są cenami netto, do których dolicza się należny podatek VAT.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 22/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.